Política de privacidade

I. INFORMACIÓN BÁSICA

Responsable:
Denominación Social: CONXENIA, Marta Conde Domínguez
NIF: 44475119L
Enderezo: CEM, Cidade dá Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n Santiago de Compostela, 15707, A Coruña
Tel.: 669 449 910
Correo de contacto: info@conxenia.gal

Categoría de datos:
Datos de contacto e de carácter identificativo, e outros datos que vostede nos proporcione.

Finalidade:
A finalidade para a que se solicitan os datos será a de cada caso concreto, pero sempre terá como obxecto xestionar o servizo que lle presta CONXENIA ao cliente, dentro da relación profesional que os une.

Destinatarios:
Non se efectúan cesións de datos a terceiros, nin estes se transfiren internacionalmente. Sen prexuízo do anterior, os datos persoais serán accedidos por provedores de servizos. (MAILCHIMP)

Dereitos:
Pode exercitar os seus dereito de acceso, rectificación, supresión, portabilidade e limitación do tratamento ante o Responsable do Tratamento. Así mesmo, poderá revogar o consentimento en calquera momento comunicándollo a CONXENIA, Marta Conde Domínguez, CEM, Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n, Santiago de Compostela, 15707, A Coruña, ou ben a través do seguinte enderezo de correo electrónico: info@conxenia.gal

Procedencia:
Só tratamos os datos persoais que vostede nos facilite a través do formulario de contacto da páxina web: www.conxenia.gal a través do formulario de contacto, ou a través do enderezo de correo electrónico: info@conxenia.gal

II. INFORMACIÓN DETALLADA
Esta política de privacidade describe a forma en que CONXENIA tratará os datos de carácter persoal que vostede nos proporcione, e que no seu caso solicitemos sobre vostede. 1. Datos persoais que tratamos
Nós tratamos datos persoais de carácter identificativo que Vostede nos proporciona a través da web www.conxenia.gal. Nós poderemos tratar as seguintes categorías de datos persoais proporcionadas por VOSTEDE a través da web: 1.datos de carácter identificativo, como nome, apelidos, teléfono, correo electrónico, código postal. 2. Como e con que base tratamos os seus datos persoais
Os seus datos persoais serán tratados para as finalidades e coas bases lexitimadoras que se indican a continuación: Sempre terá como obxecto xestionar o servizo prestado por CONXENIA ao cliente, dentro da relación profesional que os une. III. OS SEUS DEREITOS
Vostede ten dereito a que CONXENIA lle confirme se se están tratando ou non os seus datos persoais e, no seu caso, a solicitarlles o acceso aos datos persoais e a determinada información sobre o tratamento (fins, categorías de datos tratados e destinatarios, entre outros aspectos) (DEREITO DE ACCESO).
Así mesmo, ten dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos (DEREITO DE RECTIFICACIÓN), así como a supresión destes cando, entre outros motivos, estes xa non sexan necesarios para os fins para os que foron recollidos (DEREITO DE SUPRESIÓN).
En determinadas circunstancias (por exemplo, no caso de que o interesado impugne a exactitude dos seus datos, vostede poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos, mentres se verifica a súa exactitude), vostede poderá solicitar que se limite o tratamento dos seus datos persoais, que son unicamente tratados para o exercicio ou a defensa de reclamacións (DEREITO A LIMITACIÓN DO TRATAMENTO).
Finalmente, ten vostede a posibilidade de exercer o seu dereito á portabilidade dos datos, é dicir, a recibir os datos persoais nun formato estruturado, de uso común e lectura mecánica, e a transmitirllos a outro responsable do tratamento sen que o responsable ao que llos facilitou llo impida, nos supostos legalmente previstos a estes efectos (DEREITO Á PORTABILIDADE DOS DATOS).
Vostede poderá exercer os seus dereitos ou revogar os seus consentimentos prestados nesta Política de Privacidade en calquera momento dirixíndose a CONXENIA, Marta Conde Domínguezstrong> con N.I.F: 78796120Y e domicilio en CEM, Cidade da Cultura de Galicia, Monte Gaiás s/n, Santiago de Compostela, 15707, A Coruña. Tamén terá dereito a presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos, especialmente cando non reciba satisfacción no exercicio dos seus dereitos.
IV.DESTINATARIOS DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Nós non cedemos os seus datos persoais a ningún terceiro, nin os transferimos internacionalmente. V. CONSERVACIÓN DOS SEUS DATOS PERSOAIS
Conservaremos os seus datos persoais mentres non revogue o seu consentimento, e no seu caso polo tempo que resulte necesario para poder cumprir calquera obriga legal que se derive do seu tratamento. Transcorrido o dito prazo, os seus datos serán suprimidos.